กิจกรรม

รูปภาพบนไทม์ไลน์ ...

View on Facebook

รูปภาพบนไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีความรุนแรงในหลายภูมิภาค รวมทั้งรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศในระยะที่ 5 จึงยังมีความจำเป็นต้องบังคับใช้อำนาจตามพระราชกำหนด ทั้งการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย รวมทั้งการกำหนดมาตรการควบคุมโรคที่สามารถใช้บังคับอย่างครอบคลุมในทุกกิจการ/กิจกรรม แบบบูรณาการทั้งพลเรือน ทหารและตำรวจ เพื่อการบริหารจัดการวิกฤตให้เป็นเอกภาพ ลดความเสี่ยงไม่ให้มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศในระลอกที่สอง
.
ทั้งนี้การขยายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วประเทศ ควบคู่กับการผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้ ไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแบบปกติของประชาชนและไม่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

#โฆษกรัฐบาล
#BangkokPolice
...

View on Facebook

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
พ.ต.ท.อิษฎากร เทพเนาว์ สวป.สน.ดินแดง (ดินแดง 2-3) พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง , เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตดินแดง และเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย.สห.สนาม.3 พัน สห.12
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแก่สถานประกอบที่ได้รับการผ่อนปรน
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
โดยต้องดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
...

View on Facebook

2 months ago

สถานีตำรวจนครบาลดินแดง

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
พ.ต.ท.พีระพัฒน์ ประทุมทา สวป.สน.ดินแดง (ดินแดง2-2) พร้อม ดินแดง2-0 เจ้าหน้าที่ทหาร จากร้อย.สห.สนาม 3 พัน.สห.12 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดง
ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแก่สถานประกอบที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดกิจการได้ ณ บริเวณ ....
1) โรงเรียนวิชากร แขวงดินแดง เขตดินแดง
2) โรงเรียนวิชูทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง
3) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง
โดยต้องดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่
...

View on Facebook

คณะที่ปรึกษากต.ตร.สน.ดินแดง-กต.ตร.สน.ดินแดง ปันน้ำใจเพื่อตำรวจสน.ดินแดง ...

View on Facebook