ประวัติ

สถานีตำรวจนครบาลดินแดง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง  ขึ้นตรงกับกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ  ต่อมาวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๒๐  ได้มีการแบ่งส่วนราชการในกรมตำรวจ  และได้จัดตั้งสถานีตำรวจนครบาลดินแดง  แยกออกจากสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง  มีสารวัตรใหญ่เป็นหัวหน้าสถานี  และเมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๓๗   ได้มีการแบ่งส่วนราชการในกรมตำรวจอีกครั้ง  สถานีตำรวจนครบาลดินแดงจึงได้รับการยกฐานะเปลี่ยนหัวหน้าสถานีเป็นระดับผู้กำกับการ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล  ๑ สำหรับอาคารที่ทำการ เริ่มต้นใช้อาคารเช่าริมถนนอโศก – ดินแดง   เป็นที่ทำการชั่วคราว  ต่อมาวันที่  ๑ ม.ค ๒๕๒๘  ได้ย้ายไปเช่าอาคารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  บริเวณใต้ด่วนดินแดง  ปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ